CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, February 6, 2009

hmt329_konsep milik

nama ahli kumpulan:

  • Jong Hui Ying [ 6 ]
  • Siti Fatimah Noor binti Isnin [ 23 ]1.0 Pendahuluan

Terdapat perbezaan antara dialek Ipoh Selatan dengan dialek Hokkien Kuching dan Mandarin dalam mengungkap konsep milik. Dalam esei ini, kami akan membandingkan dan menganalisis perbezaan konsep milik dari aspek struktur / pola ayat, sebutan ( antara dialek Ipoh Selatan dengan Hokkien Kuching dan Mandarin ). Selain itu, esei ini juga akan membuat perbandingan dari aspek tahap keakraban dan situasi bagi menunjukkan konsep milik dengan nyata, empiris dan sahih.

Mengikut Kamus Dewan edisi keempat ( muka surat: 1032 ), “milik” bermaksud kepunyaan dan hak manakala punya bermaksud menaruh, ada dan memiliki ( muka surat: 1251 )

2.0 Perbezaan konsep milik dari aspek struktur / pola ayat.

Melalui kata ganti nama maka konsep milik dapat diperlihatkan dengan lebih jelas.

Lihat Jadual 1 di bawah:
Berdasarkan jadual di atas, beberapa perbezaan yang boleh kita lihat dalam mengungkap konsep milik dan punya antara dialek Ipoh Selatan, dialek Kuching dan Mandarin, terutamanya pola ayat. Pola ayat yang berlainan antara dua dialek dan satu bahasa seterusnya juga menunjukkan posisi konsep milik yang berlainan. Berdasarkan contoh di atas, konsep milik bagi dialek Ipoh Selatan “punya” adalah berada di bahagian belakang objek, maksudnya susunan pola ayatnya, iaitu [ objek konsep milik/ punya ( kata ganti nama ) ]. Konsep milik bagi dialek Kuching dan Mandarin adalah sama, iaitu berada berada di bahagian depan objek [ kata ganti nama konsep milik objek ]

Sesetengah konsep milik/ punya boleh digugurkan dan sesetengah konsep milik/ punya langsung tidak boleh digugurkan kerana ini akan menjejaskan makna sebenar yang disampaikan oleh pengujar. Terdapat tiga contoh yang boleh menjelaskan perkara ini iaitu contoh 2, 3 dan 5.


2. ( i ) Dialek Ipoh Selatan : kueh tu kite punye.Sekiranya pengguguran konsep milik “punye”, ayat akan berubah menjadi [ kueh tu kite <Ø>]. Maka, maknanya pun telah berubah iaitu kuih itu merujuk kepada kita.


( ii ) Dialek Kuching : ji lei si wa_lang ei kueh.Sekiranya pengguguran konsep milik “ei”, ayat akan berubah menjadi [ ji lei si wa_lang kueh ]. Maka, maknanya pun telah berubah iaitu kuih itu merujuk kepada kita.


( iii ) Mandarin : zhe shi wo_men de gao dien.Sekiranya pengguguran konsep milik “de”, ayat akan berubah menjadi [ zhe shi wo_men gao dien ]. Maka, maknanya pun telah berubah iaitu kuih itu merujuk kepada kita.


Selain itu, contoh ayat di bawah juga menunjukkan contoh lain bagi perbezaan kedudukan struktur atau pola konsep milik antara ketiga-tiga dialek yang dikaji beserta terjemahan bahasa standard bagi setiap contoh ayat. Dalam dialek Ipoh Selatan, didapati tidak banyak beza antara contoh ayat dengan terjemahan standard. Hal ini berbeza bagi dialek Hokkien Kuching dan Mandarin. Apabila diterjemahkan, didapati struktur atau pola ayat bagi konsep milik telah berubah. Lihat contoh ayat di bawah ini;

contoh ayat:

Ø laptop merah tu aku punye tau! [ dialek Ipoh Selatan ]
komputer riba yang berwarna merah itu milik saya. [ terjemahan ]

Ø ang_sei ei laptop si wa ei! [ dialek Hokkien Kuching ]
merah ialah laptop ialah saya punya. [ terjemahan ]

Ø hong_ser de laptop shi wo de. [ Mandarin ]
merah ialah laptop ialah saya punya. [ terjemahan ]


Berdasarkan contoh ayat bagi ketiga-tiga dialek di atas di dapati terdapat perbezaan dari aspek struktur ataupun pola ayat. Bagi dialek Melayu kebiasaannya, konsep milik dinyatakan sebelum kata ganti diri yang menunjukkan konsep milik. Sebagai contoh, “ milik saya”, “kepunyaan saya”, “bilik saya”. Hal ini berbeza dengan dialek Hokkien dan juga Mandarin. Kata ganti diri dilihat mendahului konsep milik yang ingin dinyatakan di dalam ayat. Sebagai contoh, “saya punya”. Selain itu dalam Mandarin misalnya, terdapat pengulangan konsep milik dalam satu ayat. Contoh di bawah memperlihatkan contoh tersebut:


¥ bilek saye yang sebelah kiri tu. [ Dialek Ipoh Selatan ]
¥ Saya punya bilik ialah kiri. [ Dialek Hokkien Kuching ]
¥ kiri punya ialah saya punya bilik [ Dialek Mandarin ]


Ayat di atas ingin menyatakan bahawa bilik yang sebelah kiri tersebut adalah bilik saya. Tetapi, apabila diterjemahkan ke dalam dialek Mandarin didapati terdapat pengulangan kata ‘punya’ bagi tujuan menyatakan bahawa bilik yang sebelah kiri tersebut adalah bilik saya. Justeru, hal ini yang membezakan antara ketiga-tiga dialek.


2.0 Perbezaan antara konsep milik dari aspek sebutan

Melalui data yang kami perolehi, kami telah mendapati bahawa terdapat perbezaan dari segi sebutan antara dialek Ipoh Selatan dengan dialek Hokkien Kuching dan Mandarin. Di sini, kami juga boleh membuat perbandingan antara dialek Hokkien Kuching dan Mandarin. Kedua-dua dialek ini menunjukkan perbezaan dari segi sebutan bagi mengungkap konsep milik. Contohnya:

1. Pak lang [ orang ] contoh ayat: ji lei si pak lang ei cek.
2. bie ren [orang ] contoh ayat: zhe shi bie ren de shu.
Berdasarkan contoh di atas, sebutan bagi mengungkap konsep milik adalah berbeza antara satu sama lain tetapi mewakili maksud yang sama iaitu maksud “punya”. Selain itu, “Nyeo” dalam dialek Hokkien Kuching bermaksud “ Yang” dalam Mandarin, iaitu mewakili nama keluarga “ Yang ”.


2.3 Perbezaan antara konsep milik dari aspek tahap keakraban

Bagi dialek Ipoh Selatan, terdapat perbezaan dalam mengungkap konsep milik. Perbezaan ini dapat dilihat melalui aspek tahap keakraban. Merujuk kepada jadual 1 di atas, tahap keabraban yang tinggi dapat dilihat dalam contoh satu, dua dan lima iaitu aku, orang dan kite manakala tahap keabraban yang lebih rendah dapat diperlihatkan dalam contoh tiga, dan empat iaitu Ima dan saya.

Dalam dialek Ipoh Selatan mahupun bahasa Melayu, terdapatnya tahap keabraban dalam kata ganti nama tetapi tahap keabraban ini tidak berlaku dalam dialek Hokkien Kuching. Itulah perbezaan yang dapat kita lihat. Walau bagaimanapun tahap keabraban ini tidak berlaku dalam dialek Hokkien Kuching tetapi berlaku dalam bahasa Mandarin.

Dalam Mandarin, sama ada dalam ujaran ( struktur luaran ) ataupun tulisan ( struktur dalaman ), tahap keabraban ini boleh diperlihatkan, terutamanya kata ganti nama kedua, maksudnya tahap keabraban yang tinggi atau rendah wujud apabila penggunaan kata ganti nama kedua. Lihat contoh-contoh di bawah:
( a ) ni de jia hen mei ( tahap keakraban yang rendah )
Terjemahan ayat: Kamu punya rumah sangat cantik.

Sekiranya konsep milik “de” digugurkan dalam struktur luar atau struktur dalam yang diwakili dengan simbol <Ø>, maka

( i ) Struktur luar : ni <Ø> jia hen mei ( betul )
( ii ) Struktur dalam: ni <Ø> jia hen mei ( betul )


( b ) ni_men de jia hen mei ( tahap keakraban yang rendah )
Terjemahan ayat: Kamu orang ( kalian ) punya rumah sangat cantik.

Sekiranya konsep milik “de” digugurkan dalam struktur luar atau struktur dalam yang diwakili dengan simbol <Ø>, maka

( i ) Struktur luar : ni_men <Ø> jia hen mei ( betul )
( ii ) Struktur dalam: ni_men <Ø> jia hen mei ( salah )


( c ) ning_men de jia hen mei ( tahap keabraban yang tinggi )
Terjemahan ayat: Kamu orang ( kalian ) punya rumah sangat cantik.
Sekiranya konsep milik “de” digugurkan dalam struktur luar atau struktur dalam yang diwakili dengan simbol <Ø>, maka

( i ) Struktur luar : ning_men <Ø> jia hen mei ( betul )
( ii ) Struktur dalam: ning_men <Ø> jia hen mei ( salah )


Merujuk kepada 3 contoh di atas, kita dapat mengetahui bahawa ( c ) memperlihatkan tahap keabraban yang tinggi dalam mengungkapkan konsep milik. Contoh ( b) adalah kata ganti nama tunggal manakala ( c ) adalah kata ganti nama jamak. Tahap keabraban ( b ) dan ( c ) adalah dapat dibezakan melelaui deskripsi transkripsi iaitu ni_men ( / ni / /mәn / ) manakala ning_men ( / niŋ / ). Berdasarkan contoh-contoh di atas, ( a )( i ) dan ( ii ) iaitu pengugguran konsep milik “de” dalam struktur luar dan struktur dalam adalah salah, tetapi bagi contoh-contoh ( b ) ( ii ) dan ( c ) ( ii ), apabila pengugguran konsep milik “de” dalam struktur luaran dan dalaman, struktur ayat berkenaan adalah salah, iaitu menjadi tidak gramtis. Jika konsep milik/ punya digugurkan semasa dalam ujaran, ayat itu tetap betul tetapi konsep milik/ punya digugurkan semasa dalam tulisan, maka ayat itu salah.


2.4 Perbezaan antara konsep milik dari aspek situasi

Dalam dialek Ipoh Selatan ataupun dialek-dialek Melayu yang lain, situasi juga merupakan salah satu faktor yang boleh membantu kami melihat perbezaan dalam mengungkap konsep punya. Situasi boleh dibahagikan kepada dua iaitu situasi formal dan situasi tidak formal. Dalam situasi formal seperti di sekolah, Ima dan saya digunakan untuk mengungkap konsep punya bagi menunjukkan kata ganti nama pertama manakala dalam aku, orang dan kita pula digunakan dalam situasi yang kurang formal seperti di rumah dan bersama dengan rakan. Selain itu, penggunaan bahasa sopan juga memainkan peranan dalam mempamerkan konsep milik.


3.0 Kesimpulan

Esei ini telah membincangkan perbezaan konsep milik di antara tiga dialek yang dipilih iaitu dialek Ipoh Selatan, Dialek Hokkien Kuching, Sarawak dan juga Mandarin. Berdasarkan analisis yang dijalankan, ternyata wujud perbezaan dalam mengungkap konsep milik bagi setiap dialek. Secara kesimpulannya, dialek yang berbeza ataupun bahasa yang berbeza akan mengungkap konsep milik yang berbeza, perbezaan yang paling nyata adalah dari aspek fonologi. Justeru, perbezaan yang lain merangkumilah pola ayat, tahap keabraban, dan aspek situasi juga boleh membantu kita melihat konsep milik antara dialek Ipoh Selatan, dialek Hokkien Selatan dan Mandarin dengan jelas dan nyata.

0 comments: